Gå till innehåll
Parasport Östergötland
Parasport Östergötland

Kallelse till Förbundsmöte 2023

Linköping 15 januari 2023

F Ö R B U N D S M Ö T E

Östergötlands Parasportförbund kallar föreningarna till årsmöte

DAG: onsdag den 8 mars 2023

Plasts och TID: Västra Vägen 32 Linköping, Fontänen - Bergqvist.

Klockan 18.30

DAGORDNING: Enligt stadgarna

ANMÄLAN: Ska vara mailad till Emma S Engmark
Senast 22 februari . Märk mailet Årsmöte ÖPF 2023.

ADRESS: emmasjostromengmark@hotmail.com

MOTIONER: Skall vara Parasport Östergötland tillhanda

senast 13 februari 2023 Se mailadress ovan

VAL: Förslag på kandidater till styrelse och kommittéer skall vara Parasport Östergötlands valberedning

tillhanda senast 13 februari 2023

under mailadress:

Jan Björfeldt

Jan.bjorfeldt@gmail.com

Mobil:0730-60 27 25

ÖVRIGT: Utdelning av Utmärkelserna ”Parasport Stipendium ” ( se nedan)

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen Östergötlands Parasportförbund


BILAGOR:

  • Utdrag ur Parasport Sveriges stadgar
  • Upplysningar om Svenska Mästare…
  • Parasport Stipendium

Utdrag ur Parasport Sveriges

stadgar för Specialidrottsförbunden (SDF:en)

Kaptiel 2 SDF-Mötet

3 § Sammansättning och beslutsmässighet

SDF‑mötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud skall vara medlem i en förening och får endast representera en förening samt får inte vara leda­mot av SDF-styrelsen.

Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst sex ombud. I föreningar som har annan huvudsaklig verksamhet än idrott för personer med funktionsnedsättning avses med medlem, de ledare och utövare som är verksamma inom de idrotter Parasport Sverige administrerar.

SDF‑mötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt

Rösträtten vid SDF‑möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Parasport Sveriges förbunds­styrelse att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har full­gjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Parasport Sverige samt de förpliktelser mot SDF som kan ha be­stämts av SDF‑mötet. Röstläng­den gäller oförändrad till dess ny röstlängd har till­ställts SDF:en.

Varje ombud skall vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst.

UPPLYSNINGAR OM SVENSKA MÄSTARE ELLER MER…

Vi vädjar till Er i föreningarna att lämna in upplysningar som kan vara av värde till förbundets verksamhetsberättelse.

Information som vi definitivt vill ha från Er, är:

Svenska Mästare eller mer … i Er förening.

Dessa uppgifter skall vara Parasport Östergötland tillhanda, senast 13 februari 2023 till e-post adress: emmasjostromengmark@hotmail.com

Telefon: 0725-123757/ 0768-014574

E-post: emmasjostromengmark@hotmail.com


Parasport Östergötlands Parasportstipendier 2023

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma personer verksamma i Östergötland som gjort utmärkta prestationer inom sin kategori och tjänar som förebilder och inspiration för andra att engagera sig som aktiv eller på andra sätt inom Parasporten.

Följande tre kategorier föreslås:

1.Årets elitstipendie Ett kvinnligt och ett manligt

Tilldelas elitsatsande idrottare på nationell/internationell nivå, som utmärkt sig genom goda prestationer och som goda förebilder kan inspirera andra till idrottsutövning inom parasporten.

Minimibelopp: 5000 kr vardera

  1. Årets Ungdomsidrottare (max 20 år)

Tilldelas en ung paraidrottare som påbörjat en seriös idrottssatsning och därigenom nått en lovande utvecklingskurva i sin idrott och uppfyller syftet i övrigt.

Minimibelopp: 2000 kr

  1. Årets stimulansbidrag

Tilldelas en förening som jobbar aktivt och engagerat med att utveckla verktyg för inkludering och rekrytering av Parasporten, alternativt en ledare som på ett utmärkande sätt jobbat för dessa syften och nått påtagliga resultat.

Minimibelopp: 5000kr

Stipendienomineringarna skall inkomma från förening eller annan person

Stipendierna kan inte utdelas till anställda inom parasporten

Skicka er ansökan till

emmasjostromengmark@hotmail.com Skriv Stipendium som ämne.

Beslut om utdelning:

Parasports Östergötlands styrelse tar beslut om utdelning efter de inkomna ansökningarna i samband med sitt ordinarie styrelsemöte i februari.

Publicerad: 2023-01-16

Senast uppdaterad: 2023-01-16

Våra guldpartners