Gå till innehåll
Parasport Örebro
Parasport Örebro

Årsmöte 2022

Årsmöte med Örebro Läns Parasportförbund 20220328.

Måndagen den 28 mars, 2022

Plats: Idrottens Hus, Örebro samt digitalt via Teams

Närvarande ombud: Örebro HIF: Gunnar Ögren, Inga-Lill Kling, Örebro Simallians: Maria Fagrell BTK Safir: Simon Itkonen, Viktor Itkonen DHR Örebro: Christer Johansson FUB Örebro: Anders Peterson, Emelie Lindahl Kumla Kamsportförening: Roger Berger, Fredrik Andersson BK Qvirre: Fredrik Lindohf, Magnus Jonsson

Övriga närvarande: Örebro Läns Parasportförbunds styrelse: LenaMarie Hagman, Yvonne Berger, Jenny Cederlind, Carin Fremling konsulent Lennart Jansson, Övriga: Tomas Yngström projekt ledare Vägvisaren , Jerker Lindgren mötesordförande, Malin Yngström Vägvisaren, Kjell Strömberg valberedningen, Nathalie Frisk, Jenny Öster Hall,

 1. Konsulent Lennart Jansson hälsade alla välkomna och förklarade att Ordförande Torsten Undemar var sjuk och förklarade därefter mötet för öppnat.
 1. Röstlängden fastställdes till 12 st. närvarande röstberättigade representerande 7 föreningar. Mötet fastslog röstlängden
 1. Dagordningen fastställdes för mötet och godkändes.
 1. Årsmötet fastställde att detsamma var behörigt utlyst enligt gällande stadgar.
 1. Till mötesfunktionärer valdes:
 2. Ordförande – Jerker Lindgren
 3. Sekreterare – Lennart Jansson
 4. Justerare – Simon Itkonen och Anders Peterson
 5. Rösträknare – Simon Itkonen och Anders Peterson
 1. Verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik.

Det påpekades från en av mötesdeltagarna att vid förra årsmötet beslutades det att kontakt skulle etableras specifikt med en av förbundets föreningar och bör finnas i verksamhetsberättelsen. Omröstning sker kring denna fråga och mötet beslutar att detta skall tas till protokollet.

Därefter godkände mötet verksamhetsberättelsen med denna notering.

 1. Revisionsberättelsen för tiden 20200101-20201231 upplästes och godkändes av årsmötet.
 1. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 1. Det förelåg ej några skrivelser från förening eller enskild medlem
 1. Det förelåg ej några skrivelser från Svenska Parasportförbundet eller RF-SISU Örebro län till mötet.
 1. Styrelsen presenterade förslag till nya stadgar för distriktet som innehöll en del tillägg och förändringar till nu gällande stadgar. Dessa förändringar och tillägg har uppstått då en förändring skett i det nationella förbundets stadgar som påverkar distriktet. Förslaget till nya stadgar gicks igenom och förändringarna och tilläggen tydliggjordes.

Årsmötet beslutade att godkänna det framlagda förslaget till stadgar.

En av mötesdeltagarna påpekade att stadgarna borde finnas i en lättläst version, frågan skall ställas till vår nationella organisation om detta finns tillgängligt.

 1. Verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår gicks igenom och förtydligades av representanter från styrelsen. Årsmötet godkände verksamhetsplaneringen för 2022-2024 samt budget för verksamhetsåret 2022.
 1. Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag att årsavgiften för verksamhetsåret 2022 skall vara oförändrat, 400:-/år per förening
 1. Val
 2. Till ordförande på 1 år valdes Torsten Undemar, omval
 1. Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år fram till årsmötet 2023 valdes

Jenny Cederlind, omval

Carin Fremling, omval

LenaMarie Hagman, omval

 1. Till revisor för 1 år valdes Jihad Menhem, nyval

Till revisorssuppleant på 1 år Gunnar Ögren, nyval

 1. Till valberedning på 1 år valdes

Jerker Lindgren Ordförande/sammankallande

Anders Petersen ledamot

Bella Hocanin ledamot

 1. Val av ombud till SHIF:s förbundsmöte.

Mötet beslutade att uppdra till den tillträdande styrelsen att utse dessa ombud.

 1. Val av representant till ÖLIF/SISU:s årsstämma
  Det uppdrogs åt styrelsen att handlägga denna fråga inför kommande distrikt idrottsmöte.

 • Enkla frågor

Förbundet beslutade att tilldela Jenny Öster-Hall ett stipendium ur ALF-fonden för hennes utomordentliga insatser under VM JiuJutsu där hon bärgade 2 st guldmedaljer.

16 Mötesordförande Jerker Lindgren tackade för förtroendet och lämnade över ordet till konsulenten Lennart Jansson som förklarade mötet avslutat. Därefter avtackades mötesordföranden samt valberedningens sammankallande Kjell Strömberg med en blomma och en t-shirt.

Jerker Lindgren Lennart Jansson

Mötesordförande Mötessekreterare

Simon Itkonen Anders Peterson

Justerare Justerare


Deltagarlista årsmöte 20220328.

Maria Fagrell ÖSA

Anders Peterson FUB Örebro

Emelie Lindahl FUB Örebro

Christer Johansson DHR Örebro

IngaLill Klang Örebro PIF

Gunnar Ögren Örebro PIF

Simon Itkonen BTK Safir

Viktor Itkonen BTK Safir

Roger Berger Kumla Kamsportförening

Fredrik Anderson Kumla Kampsportförening

Fredrik Lindohf BK Qvirre

Magnus Jonsson BK Qvirre

Övriga

LenaMarie Hagman Örebro läns Parasportförbund

Yvonne Berger Örebro läns Parasportförbund

Carin Fremling Örebro läns Parasportförbund

Jenny Cederlind Örebro läns Parasportförbund

Lennart Jansson Örebro läns Parasportförbund

Kjell Strömberg Valberedningen

Tomas Yngström Projekt Vägvisaren

Malin Yngström Projekt Vägvisaren

Jerker Lindgren Mötesordförande

Natalie Frisk Kumla Kamsportförening

Jenny Öster-Hall Kumla Kampsportförening

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!