Gå till innehåll
Parasport Örebro
Parasport Örebro

Verksamhetsinriktning 22-24

Örebro Läns Parasportförbund är Svenska Parasportförbundets regionala organ i Örebro län. Örebro läns Parasportförbund rymmer år 2021 17 sjutton stycken lokala föreningar i fyra av di­striktets tio kommuner.[1]Antalet medlemmar är omkring tvåtusen femhundra vilka är mer eller mindre aktiva i tolv olika idrotter.

Örebro Läns Parasportförbund är kunskaps- och utveck­lingsresurs för människor med funktionsnedsättningar, för för­bundets medlemsföreningar, övrigt föreningsliv och för verksamheter inom regionen och kommuner som arbetar med målgrupperna. Vi arbetar på åtminstone tre nivåer:

Individen

Vi arbetar målmedvetet för att personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas fler och bättre anpassade möjligheter till gemenskap, glädje och upplevelser av framgång. Viktigt är att arbetet sker i föreningsform så att många kan delta i utvecklingsprocessen mot ett samhälle där alla har likvärdiga möjligheter till fysisk aktivitet och idrott.

Organisationen

Förbundets huvuduppgift är att utveckla befintliga och brett etablera nya organiserade möjligheter till ett fysiskt, kulturellt och socialt gott liv i gemenskap. Detta kan med fördel ske i alla idrottsföreningar som är verksamma i länet.

Samhället

Förbundet kämpar för att göra parsportens samhällsnytta tydlig och för att stärka vår förmåga och förutsättningar att verka i samhället lokalt, regionalt och nationellt.

Prioriterade arbetsområden

Rekrytering

För oss alla människor är idrott och fysisk akti­vitet oskattbara medel för att skapa och vinna aktiva liv och po­sitiva relationer till rörelse och social samvaro.

Parasporten omfattar alla generationer och dess verksam­het ställer särskilda krav på ledarkompetens. Till idrotten för personer med funktionsnedsättning rekryteras såväl vuxna som unga:

 • Som följd av skador och sjukdomar börjar många delta i aktivi­teter inom Parasporten i vuxen ålder.
 • Barn, ungdomar och vuxna nybörjare måste mötas med sär­skild omsorg och uppmärksamhet byggd på kunskaper om olika funktionsnedsättningar och lämpliga anpassningar för respektive individ och idrott.

Övergripande rekryteringsmål för verksamhetsperioden är, att idrottsverksam­het i föreningsregi skall vara tillgänglig för alla människor med funk­tionsnedsättningar.

Örebro Läns Parasportförbund vill rekrytera till idrott och aktivt liv genom att

 • argumentera för att skapa insikt och vilja samt resurser för att barn, ungdomar och vuxna skall vilja och kunna delta i fysiska aktivi­teter
 • för beslutsfattare beskriva hur tolkning och tillämpning av bl.a bygg- och planlagstiftning, sekretesslagstiftning kan hind­ra människor med funktionsnedsättningar från att finna ett aktivt liv inom idrotten
 • rekrytera och utbilda fler människor med funktionsnedsättning som med egna er­farenheter kan arbeta som ledare och fungera som förebil­der
 • i samarbete mellan lokala föreningar och kommunala fritidsför­valtningar beskriva individers behov av och intresse för idrott samt utveckla kommunala handlingsprogram.
 • i samverkan med RF-SISU distriktet föra samtal om idrottens värdegrund med våra medlemmar, med andra lokala och regionala ­föreningar och med andra ideella föreningar.

Vi planerar att:

 • arrangera möten där lokala föreningar med olika inriktning möts för samtal kring olika idrottsliga teman.
 • Knyta kontaktnät med politiska organ i länet i frågor av vikt för att tydliggöra parasportens strategiska position i regional och lokal hälsoplanering för människor med funktionsnedsättningar.
 • utveckla förbundets utåtriktade och interna information digitalt via vår hemsida, facebook och andra kanaler för snabbare tydligare informationsspridning om vår verksamhet.
 • Arbeta vidare med att implementera vår framtagna vision och skapa starka handlingsplaner för att genomföra densamma i vår organisation och dess medlemsföreningar.

Föreningsutveckling och inkludering

Parasporten skall utvecklas inom våra egna föreningar, föreningar inom idrottsrörelsen och andra organisationer. Samverkan måste byggas och etableras över alla gränser för att garantera till­gängligheten till idrottslig eller annan fysisk verksamhet för människor med funktionsnedsättningar.

Förbundet har för avsikt att i den kommande verksamhetsperioden arbeta med att etablera verksamheter i så många föreningar som möjligt. Naturligtvis måste vi i första hand arbeta med våra medlemsföreningar men att stötta och hjälpa det övriga föreningslivet är något som vi också måste utveckla. Detta för att utöka utbudet och tillgängligheten. Detta arbete bör i största möjliga grad ske i samverkan med RF SISU distriktet. Vi vill på detta sätt försöka uppnå idrottens vision ”Idrott för Alla”.

Organisation

Nationellt står Parasporten inför en omorganisation inför framtiden. Denna organisations förändring är ej helt fastställd i dagsläget. Det pågår en process i på nationell nivå om hur denna skall formas inför framtiden. Naturligtvis är vi delaktiga i denna process och medverkar i diskussionerna om hur framtidens Parasport skall vara organiserad. Detta arbete kommer att genomsyra vår verksamhet under den kommande verksamhetsperioden. Detta arbete kommer med stor sannolikhet innebära att vi kommer behöva stärka våra relationer med idrotten i vårt län. Detta måste ske i samverkan med RF-SISU distriktet och Specialidrottsförbunden i länet.

Vi kan i dagsläget ej precisera hur detta skall ske i detalj men vi bör vara medvetna om att det kommer att ske en förändring gällande vår roll. Vi kan ej uttala oss om i vilken hastighet denna förändring kommer att ske.

Samverkan

Örebro läns Parasportförbund har som målsättning att under den kommande verksamhetsperioden arbeta för att samverkan med den övriga idrottsrörelsen i länet skall utvecklas och förstärkas. Detta kommer initialt innebära att vi intensifierar våra diskussioner och vårt arbete tillsammans med RF-SISU i Örebro län. Vi vill genom detta arbetsätt kunna skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att bli en naturlig del av länets föreningsdrivna idrott. Vår förhoppning är att detta sätt att arbeta på skall kunna leda till att den kompetens som förbundet besitter kan delges till den övriga idrottsrörelsen i länet. Vi kan skönja att vår roll kommer att handla om att delge den övriga idrotten i länet den kompetens och erfarenhet som vi besitter.


Ledorden i denna samverkan är Kompetens – Organisation - Finansiering

Vi vill arbeta med att hitta former för att nå idag fysiskt inaktiva personer och erbjuda dessa möjligheter att prova idrott/fysisk aktivitet i anpassade former tillsammans med föreningslivet.

För förbundet är det en central uppgift att för jämställdhet och tillgänglighet i alla politiska organ lokalt och regionalt.

Örebro Läns Parasportförbund vill

 • inspirera alla länets idrottsföreningar att välkomna männi­skor med funktionsnedsättningar
 • stärka informationsflödet om idrot­tens särskilda betydelse för individer med funktionsnedsätt­ningar.
 • Utveckla samarbetet med RF SISU distriktet och övriga specialidrottsförbund i länet för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av det befintliga idrottsutbudet.
 • anordna möten med politiker och tjänstemän om idrottens kraft, förmåga och vilja i lokalt och regionalt hälsopolitiskt arbete för alla individer.
 • påvisa för det privata näringslivet att Parasporten, dess organisation och utövare är en viktig del av idrottsrörelsen i vårt land.
 • ta del av och för olika intressenter på individuell och samhälle­lig nivå presentera relevant och aktuell forskning som belyser för­tjänsterna av aktivt liv
 • påvisa vikten av tillgänglighet till aktiviteter, kommunikationer, idrottslokaler/utrustning.

Vi behöver samtala …

Örebro Läns Parasportförbund har i den kommande verksamhetsperioden som målsättning att tillsammans med den övriga idrottsrörelsen i länet kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning ett aktivt liv i föreningsdriven verksamhet. För att detta skall kunna utvecklas och bli en verklighet behöver vi intensifiera våra samtal med intressenter på olika nivåer, för att kunna säkerställa de resurser som krävs för att detta skall kunna bli en verklighet.

Örebro Läns Parasportförbund vill gärna diskutera med politiker och tjänstemän från Region Örebro län och länets kommuner om deras syn på Örebro Läns Parasportförbunds roll i de regionala och lokala, hälso- och socialpolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning.

[1] Två av Örebro läns kommuner, Degerfors och Karlskoga, hör av ”historiska skäl” till Värmlands Parasportförbund.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!