Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Barns Personuppgifter

Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. Det är viktigt att idrottsrörelsen tar ansvar för att behandling av barns personuppgifter sker på ett tryggt och säkert sätt.

Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för personer under 18 år av vårdnadshavare. Avtalet ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i idrottsföreningen. Den lagliga grunden för behandling av barns personuppgifter inom ramen för medlemskap är avtal.

Utgångspunkten vid all behandling av barns personuppgifter är att vårdnandshavaren alltid ska informeras om hur barnets personuppgifter kommer att behandlas.

Barns personuppgifter förtjänar vidare ett särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om risker, skyddsåtgärder och rättigheter. Särskild hänsyn bör därför alltid tas för en säker och trygg hantering av barns personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter tillhörande barn särskilt skyddas mot otillbörlig åtkomst.

Publicering av bilder på barn

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inför bildpublicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.

När det gäller publicering av bilder på barn är även samtycke en möjlig laglig grund. RF rekommenderar att idrottsrörelsen inhämtar samtycke från vårdnadshavaren om barnet är under 16 år. Barn över 16 år kan samtycka till publicering av bilder, förutsatt att barnet förstår innebörden och konsekvenserna av samtycket.

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska materialet omedelbart avpubliceras.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan