Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Kompetenslyftet SF

Under 2022 gjorde Svenska Parasportförbundet på uppdrag av Riksidrottsförbundet en fördjupad analys av specialidrottsförbundens (SF) behov av kompetens inom parasport. Från och med 2023 och fram till 2024 erbjuds SF stöd i form av utbildning, processtöd, konsultation, material och nätverk.

Kompetenslyftet är namnet på de riktade insatser/stöd som erbjuds till specialidrottsförbund att utveckla sin paraverksamhet.

Det finns en stor vilja och ambition att skapa och förbättra förutsättningar för parasport inom svensk idrott. Många SF har planer och mål, och det finns stor potential inom idrotterna att arbeta för utveckling inom området parasport.

Syfte och mål med kompetenslyftet är att identifiera behov av kompetens, kraftsamla och formulera kompetensinsatser och tillhandahålla konkret stöd till SF.

Nivåer

Kompetenslyftet har delat in samtliga SF i fyra nivåer med olika så kallade paket:

Introduktionsnivå (0): Komma igång-paketet riktar sig till de SF som än så länge befinner sig på så kallad introduktionsnivå. SF på introduktionsnivå bedriver utifrån Kompetenslyftets bedömning en väldigt liten eller obefintlig parasportverksamhet.

Startgropsnivå (1): Startpaketet riktar sig till de SF som enligt Kompetenslyftets bedömning befinner sig i startgroparna. Dessa SF är i behov av en kartläggning och grundläggande kompetens kring parasportverksamhet.

Utvecklingsnivå (2): Utvecklingspaketet riktar sig till de SF som har tagit beslut om och kommit igång med parasportverksamhet, och som nu behöver stöd för att komma vidare med sina befintliga aktiviteter.

Fortsättningsnivå (3): Fortsättningspaketet riktar sig till de SF som enligt Kompetenslyftets bedömning befinner sig på en fortsättningsnivå; de har en förankrad, välfungerande och bred parasportverksamhet med heltäckande planer för vidareutveckling.

För mer info, mejla: kompetenslyftet@parasport.se

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering

Lisa Lundell

Projektledare Kompetenslyftet