Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Fokusområden 2023-2024

Vi har valt att fokusera på fyra utvecklingsbara områden som ett långsiktigt uppdrag 2023-2024:

- Folkhälsa

 • Mer aktiv Rehabsamverkan med sjukvården inom Västra Götalandsregionen
 • Fortsätta arbetet med ”Rehabiliteringsakademin” som förenar upplevelsebaserad kunskap med medicinsk expertis för att ge förutsättningar till ett självständigt och mer aktivt liv
 • Delta med vår kompetens i tillgänglighetsutvecklingen av utegym, aktivitets- och friluftsområden.
 • Skapa Regionala, integrerade Kompetenscentrum där idrott & parasport möts och vidareutvecklas
 • Utveckla samverkan med Centrum för Fysisk Aktivitet (kring ex FaR/Fysisk Aktivitet på Recept, Grön Rehab och Aktivitetskatalogen) och Region in Movement

- Kultur, Hälsa och Fritid

 • Mer aktivt påverka de kulturella strukturerna i samhället för en enklare och mer framkomlig vardag
 • Sänka trösklarna och fortsatt möjliggöra aktiviteter för våra målgrupper så blir det ett hälsofrämjande, socioekonomiskt och hållbart arbete

Exempel på insatser inom området:

 • ”Simkunnighet för alla” – erbjuda utbildning genom vår kunskap och erfarenhet inom parasimningen till ansvariga simaktörer
 • ”Cykling för alla” – ge samhället bättre förutsättningar för att alla skall ha möjlighet att cykla
 • Sportoteket / Parateket / Fritidsbanken
 • ”Friluftsliv för alla”

- Nätverk, Rekrytering & Utbildning

 • Sträva efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, arenor, skolor, familjer, habiliteringar samt med det övriga organisations- och föreningslivet inom regionen. Anordna utbildningar och föreläsningar som kan skapa möten och utveckla parasporten inom alla våra ovan nämnda målområden, arbeta med tillgänglighetsfrågor, initiera och leda projekt för inkludering och integrering.

Exempel på utvecklande insatser inom området:

 • Utbildningar i Inkluderande Idrott, Jämställd Idrott, Inkluderande Ledarskap och Generell Parasportutbildning för Universitet, Högskolor, Kommun, Region och Idrotten
 • Skapa ett Regionalt ParaidrottsUngdomsråd ur befintliga lokala Ungdomsråd
 • Skapa ett Regionalt ParaidrottsNätverk ur befintliga lokala Nätverk
 • Att på ett smidigt sätt utbilda, stötta och lotsa föreningarna i "Trygg Idrott"
 • Skapa en gemensam kultur för de tidigare tre distrikten som nu blivit Västra Götalands Parasportförbund

- Idrott

 • ”Vi vill skapa rörelse för hela rörelsen” Alla personer med någon form av funktionsnedsättning, inom grupperna rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell nedsättning i distrikten, skall erbjudas någon form av rörelse eller fysisk aktivitet. Visionen är att vi skall vara ledande inom Parasporten i Sverige vad det gäller utbildning, rekrytering, nätverk och inkludering.
 • Attrahera och engagera fler föreningar (oavsett SDF tillhörighet) och arrangera fler paraidrottsaktiviteter.
 • Aktivera fler idrottare med funktionsnedsättning, skapa ett högre hälsotal hos personer med funktionsnedsättning och ge alla en möjlighet att idrotta utifrån sina egna förutsättningar.
 • Stödja föreningarnas utvecklingsarbete, utbilda och kompetenshöja deras ledare.
 • Jobba med integrering och framförallt inkludering.
 • Kunna erbjuda nyanlända med någon form av funktionsnedsättning parasport och en möjlighet till förbättrad integrering i samhället inom hela regionen. (2017 har ett pilotprojekt genomförts i Göteborg med medel från Västra Götalandsregionen)
 • Kunna administrera och erbjuda paraföreningslivet fler tillgängliga arenor och idrottshallar inom regionen

Exempel på utvecklande insatser inom området:

 • ParaIdrottsskolan / ParaIdrottsRhUS
 • ParaIdrottsslussen 4.0
 • Rehabiliteringsakademin
 • Paraidrottsdagar som till exempel ParaGame Day, Vintersportdagen, Västserien, Ungdomsspelen och Uddevalla Open.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan