Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Mätbara Indikatorer (utifrån Parasportens Särart):

 • Utveckla och Inventera Paraidrottsliga IOP:n inom Regionen
 • Inventera Paraidrottsliga kompetenser och aktiviteter inom Västra Götalandsregionen
 • Aktivt delta i processerna där paraidrotterna inkluderas från Parasporten in i sina ordinarie Idrotts-SDF
 • Aktivt arbeta med Återstartstöttning och uppföljning efter pandemin gentemot Paraidrottsföreningarna
 • ”Vi vill skapa rörelse för hela rörelsen” Alla personer med någon form av funktionsnedsättning, inom grupperna rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell nedsättning i distrikten, skall erbjudas någon form av rörelse eller fysisk aktivitet. Visionen är att vi skall vara ledande inom Parasporten i Sverige vad det gäller utbildning, rekrytering, nätverk och inkludering.
 • Attrahera och engagera fler föreningar (oavsett SDF tillhörighet) och arrangera fler paraidrottsaktiviteter.
 • Aktivera fler idrottare med funktionsnedsättning, skapa ett högre hälsotal hos personer med funktionsnedsättning och ge alla en möjlighet att idrotta utifrån sina egna förutsättningar.
 • Stödja föreningarnas utvecklingsarbete, utbilda och kompetenshöja deras ledare.
 • Stärka och utveckla vårt regionala samarbete med RF-SISU VG
 • Utveckla Parasporten inom RF-SISU VG projekt som ex Region in Movement och Rörelsesatsningen
 • Jobba med integrering och framförallt inkludering.
 • Kunna erbjuda nyanlända med någon form av funktionsnedsättning parasport och en möjlighet till förbättrad integrering i samhället inom hela regionen. (2017 har ett pilotprojekt genomförts i Göteborg med medel från Västra Götalandsregionen)
 • Kunna administrera och erbjuda paraföreningslivet fler tillgängliga arenor och idrottshallar inom regionen

Eftersom det här är första året som vi är ett stort distrikt: Västra Götalands Parasportförbund, finns det ingen tidigare gemensam statistik för realistiska indikatorer som rör specifikt Parsporten då de indikatorer som är relevanta för övrig idrott inte går att applicera på parasporten fullt ut.

Därför har vi valt att plocka fram egna indikatorer som vi har avsikten att följa upp med unika deltagare med någon form av funktionsnedsättning, föreningar, nätverkspartners, återstartsstöttande arbete efter pandemin mm så att vi får en grund att bygga någon form av mätbarhet, för Parasporten, på.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan