Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Forskningssamarbeten

Ebba Årsjö stretchar i backen med skidor på.

Parasport Sverige arbetar löpande tillsammans med högskolor och universitet som forskar för parasportens utveckling. Parasport Sverige verkar i första hand som ett kompetensstöd i forskningssamarbeten där universitet och högskolor själva äger och driver projekten.

Bättre idrott i idrottsförening

Detta forskningsprojekt genomförs tillsammans med Svenska Parasportförbundet för att öka förståelsen av bra idrott i förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen med denna studie är att utöka förståelsen kring vad som behövs för att skapa en idrottsaktivitet i förening som fungerar bra. Detta för att bidra med kunskap som Svenska Parasportförbundet och Mittuniversitetet kan omsätta i utbildningsinsatser för idrottsföreningar i Jämtland och Sverige och integrera Mittuniversitets egna idrottsvetenskapliga utbildningar – detta med målsättningen att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning hittar en aktiv fritid som de trivs med och fortsätter med. Det specifika syftet med denna forskningsstudie att undersöka vad föreningar gör som får det att fungera bra för ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Umeå Universitet logotyp.

Idrottsforskning, GIH

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Mittuniversitetet och Riksidrottsförbundet satsar tillsammans på idrottsforskning, vilket i ett första skede omfattar cirka fem miljoner kronor per år i fyra år. Satsningen kommer ur en gemensam vilja från parterna att stärka kopplingen mellan forskningsfront och idrottspraktik.

– För Mittuniversitetet är satsningen ett led i våra ambitioner att bygga upp ett långsiktigt hållbart samarbete mellan akademi och idrottens specialförbund på ett sätt som inte tidigare gjorts i Sverige. Många svenska satsningar är idag relativt kortsiktiga och fokuserar inte på en långsiktig tillväxt av forskning och kunskap inom idrotts-Sverige. Det vill vi ändra på, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Loggor för GIH, MiU och RF.

Svenska Parasport Akademin, GIH

Svenska Parasport Akademin är en samverkansmiljö mellan akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och samhället med målsättning att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning kan vara mer fysiskt aktiva och delta i idrott. Det långsiktiga målet är att bidra med ny kunskap om fysisk aktivitet och idrott som kan omsättas till nytta för den enskilda individen, samhället i stort, inom utbildningsområdet samt generera i nya innovativa lösningar, produkter och idéer. Syftet med forskningen är att undersöka hur funktionsnedsättningen påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Målgruppen är rullstolsanvändare som är vardagsaktiva eller idrottsaktiva.

Säker och hälsosam parasport, Lunds Universitet

Projektet Säker och hälsosam parasport handlar om att utveckla en hälsopromotionsplattform som är anpassad för paraidrottare. Syftet är att på sikt kunna minska antalet skador och sjukdomar, samt även förbättra elitaktiva paraidrottares hälsa och prestation. Enligt projektets forskare Kristina Fagher “visar tidigare studier att idrottsskador och sjukdomar är ett stort problem inom svensk parasport”. Dels saknas det anpassade skadeförebyggande åtgärder för paraidrottare, och dels kan paraidrottare ha andra fysiologiska förutsättningar som påverkar riskerna med träning. En intervjustudie visar att aktiva och tränare själva vill lära sig mer om hur man kan förebygga skador, sjukdomar och hur man kan förbättra sin hälsa.

Kurs om träningslära, Mittuniversitetet

Mittuniversitetets kurs Träningslära parasport är framtagen i ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Svenska Parasportförbundet och Riksidrottsförbundet samt experter från andra universitet. Kursen ger grundläggande kunskaper om idrott, prestation och tränarskap för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Att vara tränare för personer med funktionsnedsättning är till stor del lika som att vara tränare för personer utan funktionsnedsättning, men det finns vissa saker som kan skilja sig. Denna kurs ger kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar träning och prestationsfaktorer som exempelvis uthållighet, snabbhet, styrka, mental hälsa, teknik, utrustning samt hälsofaktorer, som skaderisk och sjukdomar.

Nätverket Snafa

Snafa, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, består idag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.
Syftet med Snafa är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Snafa vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är arbetet för fortbildning och erfarenhetsutbyte för att främja ett nordiskt samarbete.

Målet med Snafa är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Dokumentation av inkludering, Umeå universitet

Just nu pågår ett omfattande inkluderingsarbete där föreningar och aktiva flyttas över från Parasportförbundet till sitt respektive specialidrottsförbund. Resan dokumenteras av ett forskar-team från Umeå universitet. Genom projektet Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse – framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet, undersöker forskare på Umeå Universitet möjligheter och barriärer på individ-, organisations- och samhällsnivå för att skaffa ny kunskap för ökad delaktighet.

Publicerad:

Uppdaterad: