Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Ansökningsprocessen

Här kan du läsa mer om hur föreningen söker medlemskap i Parasport Sverige / Svenska Parasportförbundet.

Så här går det till:


1. Föreningen ansöker om medlemskap hos oss (via Riksidrottsförbundet).

2. Parasport Sverige prövar ansökan genom att kontrollera att föreningen:

 • är en ideell förening
 • har fysiska personer som medlemmar (medlemsförteckning)
 • har fysiska personer i sin styrelse (styrelseförteckning)
 • har ett bildandemötesprotokoll
 • har stadgar upprättade på grundval av RF:s stadgemall
 • har ett organisationsnummer
 • har en fungerande postadress och e-postadress
 • bedriver idrottslig verksamhet inom parasportens ramar
 • följer RF:s och Parasport Sveriges stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan
 • följer Parasport Sveriges specifika villkor
 • har ett lämpligt föreningsnamn (förening/klubb/sällskap, ort)
 • har fullgjort sina ekonomiska plikter, betalat avgifter
 • har en hierarkisk uppbyggnad (årsmöten)
 • har en verksamhetsplan
 • har ett årsmötesprotokoll där det finns ett beslut på att föreningen önskar söka medlemskap i Svenska Parasportförbundet (redan etablerad förening)
 • har en verksamhetsberättelse (redan etablerad förening)
 • har en ekonomiredovisning/revisionsberättelse (redan etablerad förening)

3. RF har eventuellt synpunkter på saker de vill åtgärda.

4. Parasport Sverige beviljar eller avslår.
Obs! RF rekommenderar att avslag beslutas av Förbundsstyrelsen (FS), om ärendet går vidare till Riksidrottsnämnden (RIN).

5. RF registrerar föreningen som medlem hos Parasport Sverige.

Stadgar

Föreningsansökan ska innehålla stadgar som är baserade på RF:s stadgemall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mallen måste inte följas ordagrant. Felaktiga föreningsstadgar är ett av de starkaste skälen till avslag på medlemskapsansökan, alternativt uteslutning av förening.

Stadgeinnehåll:

 • Föreningens målsättning/ändamål.
 • Föreningens hemvist/ort.
 • Hur medlemmar vinner inträde.
 • Hur medlemsavgiften bestäms.
 • Antalet styrelseledamöter, revisorer och mandattid.
 • Hur styrelsen utses.
 • Om styrelsens beslutsförhet och om beslut.
 • Om räkenskapsår.
 • Om föreningssammanträden – kallelse och beslutsfattning.
 • Ärendehantering på föreningssammanträde – hur fattas beslut?
 • Hur förfara med tillgångarna vid upplösning?
 • Förutsättningar för uteslutning av medlem.
 • Föreningens verksamhetsår ska överensstämma med Parasport Sveriges.
 • Föreningens idrottsliga verksamhet (om den är en del av föreningens övriga verksamhet) ska enligt föreningens stadgar följa RF:s och Parasport Sveriges stadgar.
 • Föreningsstadgar får inte innehålla egna bestraffningsregler.

Publicerad:

Uppdaterad: